Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’: Armoedehulpverlening door kerken veelzijdig maar vaak onbekend

Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’ maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn. 

Veelzijdig maar vaak onbekend

Uit het onderzoek blijkt dat de armoedehulpverlening door de genoemde organisaties in Nederland veel en veelzijdig maar vaak onbekend is. De activiteiten variëren van voedsel- en kledingbanken, coaching naar een schuldenvrij leven en hulp bij financiële administratie tot sociaal-emotionele ondersteuning. Het geschatte aantal uren dat betaalde en onbetaalde krachten hebben besteed aan het ondersteunen van mensen in armoede komt uit op 2,3 miljoen. Daarnaast is een omvangrijk bedrag uitgegeven aan armoedebestrijding: in totaal ruim 40 miljoen euro. 

Mensen buiten de kerk denken bij financiële nood echter nauwelijks aan de kerk als mogelijke hulpverlener. Kerken en diaconale organisaties zelf wachten niet af totdat mensen met een hulpvraag aankloppen, zij gaan zelf op hen af en leggen zo verbindingen in de wijk.

Onvoorwaardelijk, langdurig en vanuit vertrouwen

In het onderzoek is uitgevraagd wat kenmerkend is aan de aanpak van armoede door kerken en diaconale organisaties. Het ondersteunen van mensen vanuit vertrouwen, liefde en gelijkwaardigheid scoorde daarbij het hoogst: er worden niet eerst allerlei vragen gesteld om erachter te komen of mensen echt in aanmerking komen voor hulp. Kerken en diaconale organisaties hebben veel aandacht voor groepen die niet of beperkt aanspraak kunnen maken op overheidsvoorzieningen, tussen wal en schip vallen en/of buiten het bereik of blikveld van officiële instanties vallen. Ook het organiseren van maatwerk en het bieden van langdurige ondersteuning scoren hoog bij de kenmerkende aanpak

Verbeteringen

Aan de respondenten is gevraagd om verbetersuggesties te formuleren over de aanpak van armoede. Daaruit komt de wens om praktische informatie te delen met kerkelijke vrijwilligers over toeslagen en regelingen. Daarnaast pleiten respondenten ervoor dat de kerk meer een agenderende rol op zich neemt door, bijvoorbeeld in het publieke debat, aandacht te vragen voor armoede in Nederland. Dat is hard nodig gezien de stijging van het aantal hulpvragen.

In 2022 is het driejaarlijkse onderzoek van kerken rond armoedebestrijding voor de negende keer sinds 2002 uitgevoerd. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel. 

Download hier het onderzoek

Tegelijk met het onderzoek heeft de Protestantse Kerk in Nederland een panelonderzoek laten uitvoeren . U kunt dit rapport hier downloaden:

Panelonderzoek Armoede

Wat doet de Protestantse Kerk tegen armoede?

Pijl naar rechts

 

 

 lees verder
 
Jaarthema 2023/2024 wordt ‘Ga mee!’

Visienota ‘Kinderen van één vader’

Dit hoofdstuk gaat over het grote belang van de éénheid en verscheidenheid onder christenen. “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt.

Variatie

Gemeenten kunnen door het jaar heen de uitnodiging ook anders verwoorden door met werkwoorden te variëren, zoals bid mee, doe mee, of zing mee. Denk bijvoorbeeld aan de week van gebed (bid mee), een gezamenlijke diaconale activiteit (doe mee) of een gezamenlijk meezingconcert (zing mee).

Materialen

De dienstenorganisatie maakt ieder jaar materialen bij het jaarthema, zoals:

 • Gespreksmateriaal bij het jaarthema
 • Liturgische suggesties bij startzondag, dankdag, biddag en eeuwigheidszondag
 • Materiaal bij Israëlzondag
 • Materialen voor de Advents- en Kerstperiode
 • Materialen voor de Veertigdagentijd en Pasen
 • Spellen voor jeugdwerk zoals Sirkelslag en de Paaschallenge

Deze materialen komen in de loop van het seizoen beschikbaar.

Meer informatie over de visienota

 lees verder
 
‘Schenk hen Uw Geest’ - voorbede gevraagd voor generale synodes 2023

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Pijl naar beneden Verder lezenWat zijn de taken van een synodelid? Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich ook in 2023 over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. De eerste vergadering vindt plaats op zaterdag 11 februari, in april en november zijn er nog twee bijeenkomsten. Er komen grote thema’s voorbij als visie op het ambt en toekomstgericht kerk-zijn. Over sommige zaken moeten grote besluiten worden genomen. “Dat vraagt wijsheid en inzicht, waarbij we telkens ook bidden om de leiding van Gods Geest”, vertelt ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode. Hij roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor de generale synodevergaderingen in 2023.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Wij danken voor allen die zich inzetten voor het werk in de kerk.Vandaag denken we in het bijzonder aan het werk van de generale synode.We bidden om wijsheid voor alle afgevaardigden.Schenk hen Uw Geest, zodat ze het goede zoeken voor de kerk,en maak het werk van deze ambtelijke vergadering dienstbaar aan de voortgang van uw Rijk.

 

Agenda generale synode 11 februari 2023

 

 lees verder
 
Jongerenprijs Kerk en Wereld - dien voor 1 februari je plan in!

Misschien geef jij als student gratis bijles om zo bij te dragen aan minder kansenongelijkheid of help je meiden met een vluchtelingenachtergrond om te participeren in de samenleving. Fonds Kerk en Wereld wil jongeren en jongerenorganisaties uitdagen om hun plannen concreet te maken en in actie te komen. Alle wereldverbeteraars worden beloond met het gratis Wereldverbeteraarsdiner.  

Jongeren waarderen jongerenprojecten

Van 13 oktober 2022 tot en met 31 januari 2023 kunnen jongeren en jongerenorganisaties hun projectplan indienen via jongerenprijs.nl. Na de sluitingsdatum ontvangen deelnemers een uitnodiging om een mening te geven over de andere inzendingen. Daarna is deelname definitief en ontvangen deelnemers hun toegangsbewijs voor het Wereldverbeteraarsdiner.  

Wereldverbeteraarsdiner

Woensdag 19 april 2023 ontmoeten alle wereldverbeteraars elkaar tijdens het Wereldverbeteraarsdiner. Tijdens een heerlijk diner op een centrale locatie ontvangt iedere wereldverbeteraar feedback op het ingediende plan door andere wereldverbeteraars en juryleden. De tien projecten die de meeste stemmen ontvangen krijgen ieder € 1.000,-. De hoofdprijs van € 10.000,- gaat naar het meest innovatieve project. 

Meedoen?

Ben je jongere of maak je deel uit van een organisatie die werkt voor, door of met jongeren van 12-35 jaar? En heb jij een plan dat aansluit bij een van de drie onderstaande thema’s van Kerk en Wereld? Download het deelnemersplan op jongerenprijs.nl, vul het in en ding mee naar de Jongerenprijs 2023. Je plan moet voldoen aan een of meer van de drie thema’s van Kerk en Wereld: ·       Verbinden·       Christelijk geloof actualiseren of praktiseren·       Ontmoetingen tussen levensbeschouwingenKijk voor de volledige omschrijving en criteria op kerkenwereld.nl

Fonds Kerk en Wereld

De Jongerenprijs is een tweejaarlijks initiatief van Kerk en Wereld. Hiermee stimuleert het fonds jongeren om - vanuit christelijke inspiratie - de wereld mooier te maken met projecten op het grensvlak van geloof en samenleving.

 lees verder
 
Veertigdagentijdkalender 2023: Alles wat je doet voor een ander kan verschil maken

In de veertigdagentijdkalender staan verschillende bijbelgedeelten rond het jaarthema ‘Aan tafel!’, bijvoorbeeld over Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Ds. Rianne van der Nagel-Meter, predikant in de Kruiskerk in Nijkerk, schreef de dagteksten van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart 2023.

Hoe beleef je de Veertigdagentijd zelf, en in de gemeente? 

“Het is fijn om zo’n voorbereidingsperiode richting Pasen te hebben. Met een jong gezin heb ik niet altijd de rust om elke dag stil te staan. Een kalender met dagelijkse tekst helpt je daarbij. De Stille Week vind ik indrukwekkend, die heb ik nodig om daarna Pasen te kunnen vieren. 

We zien de Veertigdagentijd ook in de kerk als tijd van bezinning. Ik hoor van veel gemeenteleden dat ze een kalender of dagboekje als steun ervaren om steeds weer bepaald te worden bij waar deze speciale tijd voor bedoeld is.” 

Vast je zelf ook in deze periode?

“Niet altijd door iets te laten, maar vaak juist door iets te doen. Vorig jaar brachten we bijvoorbeeld zelfgebakken koekjes en kaartjes bij mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Vroeger deed ik het wel: een droge boterham eten. Dat wat je uitspaarde ging in een spaarpotje voor een goed doel.”

Het gaat in Gods koninkrijk om dienstbaarheid. Hoe kunnen we dat als kerk vormgeven? 

“Veel kerken doen dat al: ze zetten zich in voor vluchtelingen, doen bijvoorbeeld mee aan de kaartenactie van Kerk in Actie, of hebben een actie met de Voedselbank. Het is belangrijk dat we als kerk zien hoe we in onze directe omgeving echt van waarde kunnen zijn. Hoewel we als kerk soms denken dat we ons in de marge bevinden, zijn er tegelijkertijd zo veel mensen die zich - gedragen door geloof - inzetten in de samenleving. Ze geven taallessen aan nieuwe Nederlanders, lezen voor in de bibliotheek om de hoek om kinderen gelijke kansen te geven. Je kunt heel laagdrempelig iets van je eigen geloof laten zien.”

Je beschrijft in de kalender een uitspraak van Desmond Tutu: “Do your little bit of good where you are. It’s those little bits of good put together that overwhelm the world.” Hoe kan de kerk licht uitstralen?

“Het mooie vind ik de nadruk op ‘yóur little bit of good’. Het valt niet mee om in je eentje de hele wereld te verlichten, je mag dat doen op de plek waar jij bent. Het gaat om al die kleine beetjes. Als het donker is geeft een waxinelichtje al veel licht. Als kerk moeten we blijven kijken waar we van waarde kunnen zijn, en daarvoor bidden. Het lijkt soms niets te betekenen als je een kaartje naar iemand stuurt, maar al die kleine gebaren bij elkaar worden samen overweldigend goed. Alles wat je doet kan verschil maken, hoe klein ook.” 

Een van je vragen in de kalender is: ‘Wanneer heb jij je geroepen gevoeld door God? En ben je op zijn uitnodiging ingegaan?’ Hoe is dat voor jou? 

“Toen ik 16 was werden er vanuit onze kerk zendingsprojecten georganiseerd. Onze dominee vroeg of ik mee wilde met een reis naar het buitenland. Ik was eerst niet heel enthousiast maar liet me overhalen. In India bouwden we aan een kliniek voor aidspatiënten en deden we kinderwerk op een school. Het bracht me nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden en mijn geloof kreeg er echt handen en voeten. Ik zag hoe de mensen daar hun geloof heel anders beleven. Het was iets van hun hele wezen, het raakte en prikkelde mij. Via die simpele uitnodiging van de dominee wees God mij een bepaalde richting op. Het was voor mij de eerste stap naar de theologiestudie. ”

Je raadt aan om naar het lied ‘You Say’ van Lauren Daigle te luisteren. Wat zegt dit lied jou?

In dit lied komt goed naar voren dat het echt verschil maakt met welke blik je naar jezelf kijkt. Lauren zingt: ‘U zegt dat ik waardevol en sterk ben, als ik mezelf maar niets voel’. Lukt het je om met Gods ogen naar de wereld en naar jezelf te kijken? Dan pas ga je zien dat er - ook al is er veel ellende in de wereld - op zoveel plekken nog mooie dingen gebeuren.” 

Je schrijft dat je als dominee gewend bent om over het geloof te praten, maar dat dit met mensen in de buurt die niet geloven toch ‘andere koek’ is. Heb je tips? 

“Je hoeft niet alle antwoorden te hebben. Het gaat erom dat je uitlegt wat geloven voor jou persoonlijk betekent. Hou het dicht bij jezelf: welke waarde heeft de kerk voor jou? Soms zie ik op tegen een ‘moeilijk’ bezoek. Dan bid ik: ‘God, dit is een beetje groter dan mezelf, wilt U me helpen?’ En ja, dan zijn er altijd woorden. Dan voel ik de Geest waaien en werken.”

Kalender bestellen

 lees verder
 
Scriba woont Nationale Holocaust Herdenking bij

Wereldwijde herdenking

De herdenking vond plaats bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. Niet alleen in ons land worden de slachtoffers van de Holocaust en van andere genocides herdacht, Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. De herdenking op The Holocaust Memorial Day is wereldwijd.

Erkenning en verantwoordelijkheid

Belangrijk, vindt scriba René de Reuver. “We herdenken een diep ingrijpende gebeurtenis uit het verleden en actualiseren deze. Hoe verhouden we ons ertoe? Tijdens de Kristallnachtherdenking in 2020 heb ik namens de Protestantse Kerk verklaard dat we erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien, en dat we ons daar verantwoordelijk voor weten. Zo’n collectieve herdenking van de Holocaust doet veel met me. Ik vind het belangrijk om erbij te zijn.”

Verklaring van de Protestantse Kerk tijdens Kristallnachtherdenking 2020

8 nov 2020 Pijl naar rechts

Enorme opgave

De herdenking is ook heel nodig, vervolgt De Reuver, nu deze week uit onderzoek bleek dat 23 procent van de jongvolwassenen in ons land twijfelt aan de Holocaust. “Een heel volk werd uitgesloten en moest worden uitgemoord, 6 miljoen Joden zijn omgebracht. De herinnering aan de Holocaust verwatert, terwijl we na de Tweede Wereldoorlog stelden: dit nooit meer. Het is onze verantwoordelijkheid om dit telkens weer in herinnering te brengen. Opdat we niet vergeten. Een enorme opgave.”

Rood stoplicht

In de kerk delen we de mooie verhalen met elkaar, maar ook verhalen die het absolute kwaad vertegenwoordigen moeten verteld worden, vindt De Reuver. “De Holocaust vond plaats in christelijk Europa. We lieten een regime ontstaan dat uitmoordt. Het kwaad zit in ons mensen, daar moeten we niet voor wegkijken. De Holocaust moet als een rood stoplicht in het geheugen van mensen zitten, ook als je het zelf niet meegemaakt hebt. We moeten ervoor zorgen dat er geen generatie opgroeit die er niet meer van weet. In de kerk kunnen we dat doen in onder meer preken, catechese en Vorming & Toerusting.”

Om in de viering aandacht te geven aan de herdenking is hier een handreiking te vinden.

Meer informatie over de herdenking is hier te vinden.

Lees meer:

Protestantse Kerk over bestrijding antisemitisme

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Nieuw: brochure symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023

Aansluiting bij oecumenisch leesrooster

De teksten in de brochure zijn overgenomen uit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Voor elke zondag in de Veertigdagentijd is er een bloemschiksuggestie. Daarnaast is er een bloemschiksuggestie voor Aswoensdag, Biddag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. 

Als basis worden de bijbelteksten van het oecumenisch leesrooster gebruikt. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven  aan het ontwerpen van de bloemschiksuggestie. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

Symboliek

De symboliek die verbeeld wordt in de bloemschiksuggesties gaat over de grote lijn. Het zorgt voor een zintuiglijke ervaring bij de kijker en roept een emotie op als mooi of lelijk, of juist verwondering of vragen. Ook de eigen expressie kan worden gebruikt in het maken van de schikkingen voor de eigen kerk.

Krachtige beeldtaal

De bloemschiksuggestie is, met een instructie, eenvoudig te maken: 

 • De schikking is een suggestie. Het basisidee kan eenvoudig aangepast worden aan de mogelijkheden die er zijn op de locatie waar de schikking komt te staan. 
 • De 12 schikkingen vormen samen een serie, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar, bedoeld om te inspireren.
 • Een krachtige beeldtaal roept deels vragen op bij de kijkers en sluit ook aan bij de teksten.
 • Bij de keuze voor plantaardige en niet-plantaardige materialen is rekening gehouden met de milieubelasting die de productie ervan met zich meebrengt. 
 • Met foto’s en werkbeschrijving wordt uitgelegd hoe de schikking is gemaakt. Ook de gekozen techniek en hulpmaterialen belasten zo min mogelijk het milieu. 
 • De schikking is ook te maken in een huis-variant. 

Download de brochure ‘Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2023’ gratis via protestantsekerk.nl/bloemschikken.

 lees verder
 
Noodklok voor internationale en migrantenkerken: nijpend tekort aan (kerk)zalen

Het nijpende tekort aan (kerk)zalen bestaat al jaren. Zaterdag 14 januari jl. kwam dit helder voor het voetlicht door een artikel in Trouw over de kerkgemeenschap MCTC (Maranatha Community Transformation Center) in Amsterdam-Zuidoost die op korte termijn uit haar huidige kerkruimte dreigt te worden gezet. Naar verwachting zullen de komende vijf jaar alleen al in Amsterdam zo’n 50 migrantenkerken door de verhoogde vastgoedprijzen in de problemen komen, ook al zijn ze financieel gezond, aldus het artikel in Trouw

Wat kunnen we doen?

Naar aanleiding van dit bericht hebben diverse bezorgde mensen contact opgenomen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, met de vraag wat de Protestantse Kerk kan doen of wat zij zelf kunnen doen om de migrantenkerken te helpen.

Gelukkig kunnen we melden dat SKIN (de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland) samen met de lokale afdeling in Amsterdam de handen ineen heeft geslagen met pastor Alagbe van de MCTC. Eind december hebben zij een petitie opgesteld waar inmiddels bijna duizend handtekeningen onder staan, waarmee zij de (burgerlijke) gemeente Amsterdam op haar verantwoordelijkheid willen wijzen. De gemeente Amsterdam laat - ondanks de grote waardering voor de sociale activiteiten van de kerkgenootschappen - het zoeken naar nieuw onderdak tot nu toe volledig aan de kerken zelf over. SKIN, pastor Alagbe en de ondertekenaars van de petitie zijn van mening dat hier echt een verantwoordelijk voor de burgerlijke gemeente ligt. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze petitie van harte.

Ruimtes in kaart

Ook zet SKIN (afdeling Amsterdam) zich, samen met de lokale afdeling van de Protestantse Kerk in Amsterdam, in voor de bemiddeling van kerkruimte ten behoeve van internationale en migrantenkerken en wijkgemeenten. Via een spreadsheet brengen zij ruimte in gevestigde Amsterdamse kerken en de behoefte aan kerkruimte van onder meer migrantenkerken in Amsterdam via tijdslots bij elkaar. Overigens is het niet voor elk kerkgenootschap noodzakelijk dat de te huren ruimte zich in een officieel kerkgebouw bevindt: soms voldoet bijvoorbeeld de aula van een school of een zaal in een ander gebouw ook prima - mede afhankelijk van de grootte en de denominatie van de kerkelijke gemeente. 

Ook voordelen

Het samen delen van kerkruimte biedt overigens grote voordelen voor beide partijen, naast het voor de hand liggende voordeel van het vinden van onderdak. Zoals een gezamenlijke diaconale inzet, het wederzijds vergroten van het eigen netwerk, een efficiënter gebruik van de bestaande ruimtes die anders wellicht een flink aantal uren of dagdelen per week leeg zouden staan of voor slechts een uur per dag worden verwarmd, extra (huur)inkomsten én, zeker niet onbelangrijk, meer mogelijkheden om als kerkelijke gemeenschappen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te komen en wellicht samen iets te ondernemen: een gezamenlijke maaltijd, een bijbelstudie of een jeugdactiviteit.

Wat kun je doen?

 • de petitie ondertekenen
 • deze verspreiden in je netwerk
 • tips en concreet aanbod van mogelijke ruimten doorgeven: kerken/ruimte-aanbieders/mensen met concrete tips én internationale en migrantenkerken op zoek naar ruimte in Amsterdam of elders in Nederland kunnen contact opnemen met Madelon Grant van koepelorganisatie SKIN via madelon@skinkerken.nl
 lees verder
 
De jaarrekening 2022 - dit moet je weten 

Begrippenlijst voor gemeenten 

Voor de verschillende richtlijnen zijn handleidingen beschikbaar. Je vindt ze terug op protestantsekerk.nl onder de thema’s kerkorde en kerkbeheer. In de verschillende richtlijnen, handleidingen en toelichtingen komen begrippen voor die uitleg nodig hebben. De begrippenlijst biedt meer informatie. 

Kennisbank FRIS 

In de handleiding van FRIS is een uitgebreide kennisbank beschikbaar die de afgelopen weken is uitgebreid met antwoorden op vragen uit de praktijk. Ook zijn nieuwe voorbeelden toegevoegd. 

Tips voor jaarrekening 2022 

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) let bij de beoordeling van de jaarrekening op een aantal specifieke aandachtspunten.

Begraafplaatsen

Het sjabloon voor de jaarrekening van begraafplaatsen is aangepast aan het boekjaar 2022 en is te vinden op de themapagina kerkgebouwen en begraafplaatsen. Voor gemeenten met een begraafplaats is het document ook opgenomen in FRIS onder het scherm ‘bijlagen’. 

Aanpassing waardering landbouwgronden 

In het scherm ‘00 Onroerende zaken’ in FRIS is de rekentool in de kolom WOZ-waarde bij rekening ‘00.85 Landbouwgronden’ aangepast aan de geldende waardering voor 2022. 

Uitbreiding meerjarenraming 

Aan de meerjarenraming in FRIS is een nieuw scherm toegevoegd. In dit analysescherm worden enkele vergelijkende cijfers van balans en exploitatie verder uitgewerkt. De uitgebreide toelichting staat in het betreffende scherm onder het vraagtekentje. Het scherm geeft meer inzicht in een aantal effecten van het betreffende scenario in de meerjarenraming. Ook worden eventuele fouten in de cijfers van het betreffende scenario snel zichtbaar. Er is een nieuwe, vereenvoudigde opzet aangebracht in de schermen afronden, afsluiten en indienen

Lees ook:

Advies commissie Orgelzaken nodig bij aanpassing historische orgels

19 jan 2023 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Nieuw! Bezinningsboek voor de Veertigdagentijd: ‘Aan tafel met Jezus’

Aan tafel met Jezus

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen leren we wie Jezus is en wat zijn boodschap is. ‘Aan tafel met Jezus’ beschrijft zeven van deze ontmoetingen, beschreven door zeven theologen die zich ieder hebben ingeleefd in een van deze personen. Deze personen zitten bij Jezus aan tafel en gaan met Hem in gesprek. Zo leren we Jezus steeds op een andere manier kennen. 

Bijbelse personen

De ontmoetingen zijn beschreven door Dirk-Jan Bierenbroodspot, Arnold Huijgen, Niels de Jong, Carmen Melisant, Trinette Verhoeven, Riegonda van Welie en Engele Wijnsma die zich verdiepten in de personen van respectievelijk Petrus, Maria, Zacheüs, Judas, de vrouw die Jezus’ voeten zalft, Maria Magdalena en Thomas. De theologen deden dat aan de hand van dezelfde vijf vragen, zoals: Hoe heb je Jezus leren kennen?, Stel, je zit tegenover Jezus aan tafel; wat zou je Hem als eerste vragen of vertellen? en Eeuwen later schuiven mensen nog steeds aan bij de Maaltijd van de Heer. Wat zou je tegen hen willen zeggen?

Opbouw boek

Ds. René de Reuver schreef het voorwoord en het laatste hoofdstuk van het bezinningsboek waarin de zeven personen die in de verschillende bijdragen aan het woord komen elkaar ontmoeten. Elk hoofdstuk heeft drie gespreksvragen, bedoeld voor persoonlijke overdenking of bespreking in een groep of viering. De illustraties zijn van de hand van Roel Ottow.

Bestel het boek 'Aan tafel met Jezus'KokBoekencentrum - €9,99

 lees verder